Філософська думка, №1, 2011

 

ДО ЧИТАЧІВ

Час не є порожнім вмістилищем того, що відбувається. Він має свій характер та на¬повнення, що накладає відбиток на все, в нього залучене. Новий, 2011 рік викликає від¬чуття часу, мало сприятливого для досягнень. Коли доречно не так сподіватись на здо¬бутки, як радіти з того, що не втрачено. Поза тим, маємо скромну надію, що й у цих несприятливих умовах нашому журналові вдасться зробити крок у розвитку форм інтелектуального життя української філософської спільноти. Що в наших планах?

По-перше, важливою є подальша інтеграція часопису у світовий інтелектуальний простір. Завданням цього року є залучення «Філософської думки» до найбільшої у світі реферативної та аналітичної бази даних SCOPUS, яка поряд із Web of Knowledge є про¬відною міжнародною системою відстеження цитованості (Sсіепсе Сіtаtion Іпdех Ехрапded, Sосіаl 8сіепсеs Сііаііоп Іпdех, Аrt and Нитапities Сitation Іпdeх). Для цього, зокре¬ма, запускається окремий сайт нашого журналу.

Упродовж усього року, з числа в число, журнал здійснюватиме три постійні проекти. Перший — висвітлення діяльності Лабораторії наукового перекладу, й передусім її термінологічних семінарів. Це надасть читачам режим постійної причетності до про¬цесу формування української філософської мови. Другий ~ проект «Бесіди з Кримським» під рубрикою «Доторк: усні історії філософії», покликаною концентрувати увагу на творенні вітчизняної інтелектуальної традиції (презентацію рубрики див у ФД №3 за 2009 рік). Третій — регулярні огляди новин сайту рhilosophy.иа, загалом подій та тен¬денцій в електронному просторі філософського життя.

Окрім зазначеного звернемо увагу ще на дві очікувані події. З другого числа буде від¬крито нову рубрику — «Репліки», завданням якої є «утилізація» малих жанрів філо¬софського мислення, які зазвичай не потрапляють на сторінки академічних часописів, хоча доволі часто мають значний евристичний потенціал. Серед найближчих планів також спільний з російськими «Вопросами философии» тематичний випуск, який за-плановано одночасно видати російською мовою — як число «Вопросов философии» — та українською — як число «Філософської думки».

Перший випуск журналу за цей рік присвячений проблемі «Філософія і література». Традиційно література, поряд з іншими мистецтвами, належить до царини інтересів однієї з філософських дисциплін — естетики, де й розглядають переважно під кутом зору функціювання естетичних форм чи психології творчості. Однак у масовому су¬спільстві, яке є також суспільством масової освіти та масової писемності, літерату¬ра давно подолала межі красного письменства як царини обраних естетів. Вочевидь сьогодні, на початку XXI століття, філософський інтерес до літератури не може об¬межуватись колом естетичних питань. І цей інтерес вже не можна вважати суто дослідницьким, незаанґажованим інтересом, оскільки поняття, раніше застосовувані лишень у філології — текст, контекст, письмо тощо, стали невіддільною частиною інструментарію філософів. З іншого боку, філософські тексти — це також літерату¬ра, і на їх написання, прочитання, чинність у культурі не можуть не впливати процеси, які відбуваються в царині літератури. Це особливо помітно в пострадянському про¬сторі, де прискорений імпорт раніше невідомих текстів, концептів, теорій та куль¬турних феноменів поєднався з недорефлексованістю засадових визначень, розрізнень, функцій.

Сподіваємося, що це число «Філософської думки» буде одним з каталізаторів рефлексій над взаємодією філософії і літератури в сучасному світі та в історії української куль¬тури. Автори, що взяли у ньому участь, не ставили за мету охопити одразу всі ас¬пекти та проблеми цієї теми. їхнім завданням було радше позначити ті напрями реф¬лексії з приводу філософії і літератури, які потребують сьогодні найбільшої уваги.

Зміст номера: