Предборська І., Ганаба С.
Філософія історії: навч. посібник
Суми, 2012

 

Із передмови:

"Написання навчального посібника з філософії історії здійснювалося у певному соціокультурному і політичному контексті. Підчас його підготовки ми виходили з наступних обставин. По-перше, у сучасному українському суспільстві історія розглядається не лише як один із навчальних предметів, але й як засіб вирішення ідентифікаційних проблем у суспільстві. За умов політизації всіх його сфер історія використовується з метою політичного реваншу у боротьбі владних еліт у країні. За останнє століття методологічні підходи до викладання цього предмета в Україні змінювалися так швидко, як ніколи, особливо за роки незалежності. По-друге, демократизація суспільства передбачає вміння чути і поважати точку зору Іншого, розуміти вчинки, думки людей, які віддалені від нас у часі. По-третє, перехід до інформаціонального суспільства означає зростання ролі знання і відповідальності людини за його виробництво і трансляцію. По-четверте, історія в сучасних реаліях постає радше як продукт сукупної діяльності людей, аніж як самодостатній безособовий процес, наперед визначений об'єктивними законами. Суб'єкт, його діяльність стали стрижнем історичного процесу.

Навчальний предмет «Філософія історії» є складовою циклу філософських дисцип¬лін. Філософія історії є галуззю філософського знання, що охоплює онтологічні питання історичного процесу - такі, як сенс і напрямок історії, розподіл і послідовність головних історичних епох, специфіка історичного процесу, співвідношення історії і природи, свободи та необхідності в історичній творчості, а також гносеологічні та логіко-методологічні проблеми історичної науки.

Навчальний посібник побудований на уявленнях про історію, які містяться у різних філософських системах, що виникали у різні часи. У ньому викладені вузлові моменти соціальної історії з точки зору різних наукових підходів і концепцій, розглядаються соціально-філософські теорії функціонування і розвитку суспільства в історичному процесі.

Особлива увага приділяється антропологічній та аксіологічній проблематиці в історії. Сьогодні ми є свідками антропологічного ренесансу в історіософії, що виявляється в актуалізації історії повсякденності, посиленні інтересу до мікродискурсу в історичному процесі, зростанні значення ціннісних параметрів історичної події та ін. Наявність у навчальному посібнику відповідних розділів цілком резонують із методологічною настановою сучасної епістемології на людиновимірність будь-яких явищ, утому числі й історичних процесів."

Бібліографічні дані: Предборська І. М. Філософія історії : навч. посіб. / І. М. Предборська, С. О. Ганаба. – Суми : Університетська книга, 2012. – 232 с.