Карповець М.
Місто як світ людського буття
Острог, 2014

Монографія присвячена філософському осмисленню міста як специфічного, складного та неоднозначного феномену культури. Місто розглядаєтсья як світ людського буття, що проявляється у просторовому та часовому, світоглядному та ідентичнісному, повсякденному та святковому, тілесному та артефактному вимірі. Винятковою рисою дослідження є спроба помислити місто як ідею, реалізовану та визначену людським буттям, а відтак – неможливу без людини у жодному історичному інваріанті.