МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ,  МОЛОДІ  ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ
Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Кафедра української літератури
Вищий державний  навчальний заклад
«Ужгородський національний університет»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної наукової конференції “Українська література в загальноєвропейському контексті”, яка відбудеться 10-11 травня 2011 року

Проблематика конференції:
Українська література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.
Поетика літературного твору.
Українська література зарубіжжя.

 

Краєзнавство, фольклористика.
Мова художнього твору.
Теоретичні засади та світовий контекст української літератури.
Літературна критика, журналістика.

Доповіді учасників будуть опубліковані в збірнику наукових праць “Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства”, виданні Ужгородського національного університету, затвердженому ВАК України як фахове видання з філологічних наук (див. Постанову президії ВАК України в Бюлетні ВАК України. – 1999. – № 6. – С. 34).
Просимо надсилати матеріали обсягом від 6 до 12 сторінок у такому оформленні:
ім’я та прізвище автора вгорі справа;
через інтервал подається великими літерами назва доповіді;
під назвою доповіді анотація українською, російською та англійською мовами (2-3 речення), а також ключові слова;
далі подається основний текст (шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал 1,5);
у тексті посилання подається у квадратних дужках, де перше число вказує номер посилання, а друге – сторінку джерела, звідки взято цитату [9, с. 147];
через один рядок після тексту статті в алфавітному порядку подається бібліографічний апарат:

ЛІТЕРАТУРА
Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору / Віктор Феодосійович Давидюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 310с.
Ковтун Н.М.  Архетип як історико-філософський феномен / Н.М. Ковтун // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І.Франка. – 2007. – №32. – С. 8-12.

Після списку літератури подаються відомості про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, телефон).
Текст повинен бути вичитаний і відредагований, за достовірність фактів, граматичні та орфографічні помилки відповідальність несуть автори робіт.
Статті подавати у 2-х примірниках, що супроводжуються диском CD з файлом, сформованим у текстовому редакторі Microsoft Word. Аспіранти разом із статтею та диском подають рецензію, підписану науковим керівником.
Статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Текст статті має бути оформлений відповідно до чинних вимог ВАК України до фахових видань. Приймаються до друку лише ті наукові статті, в яких є такі необхідні елементи:
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
Формулювання мети дослідження (постановка завдання);
Виклад основного матеріалу статті з новим обґрунтуванням подальших розвідок у цьому напрямку.
Статті, не оформлені відповідно до вимог, розглядатися не будуть. Редколегія залишає за собою право відбору й редагування статей.

Просимо надіслати заявки (заповнену анкету) на участь у конференції до 15 лютого 2011 року на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду або на вказану нижче адресу.

Видання матеріалів здійснюється за кошти авторів, вартість однієї сторінки тексту – 20 грн.
До 10 квітня 2011року просимо надіслати матеріали (на адресу: м.Ужгород, вул.Університетська, 14, філологічний факультет УжНУ,  каб. № 403) та грошові перекази  (на рахунок у Приватбанку:    4405 8858 1149 5438, Тиховській Оксані Михайлівні).
Організаційний внесок – 75грн.
Контактні телефони: (0312) 64-36-67, 050-691-98-87, 066-311-29-38; Оргкомітет

 

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Місце роботи
Службова адреса
Домашня адреса
Телефон
Факс
Е-mail
Назва доповіді
Планую (потрібне підкреслити)
виступити з доповіддю (10-15 хв.);
виступити з інформацією (5 хв.);
тільки публікація.

Дата

 

Share |