МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД
«ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»
НАУКОВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ТОВАРИСТВО
Інформаційне повідомлення
20-21 березня 2012 року в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку» в рамках відкриття Днів науки університету.
До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти та молоді дослідники.

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:
І. Психолого-педагогічні науки.
ІІ. Філологічні науки.
ІІІ. Соціо-гуманітарні науки.
IV. Природничо-математичні науки.
V. Економічні науки.
VI . Фізичне виховання та спорт, фізична реабілітація.
Оргкомітет до 1 березня 2012 р. приймає статті обсягом 5–6 сторінок (українською або російською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, таблиці або рисунки – не більше двох, усі поля – 2 см).

Структура статті відповідно до вимог ВАК України (постанова Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1) повинна бути такою: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Усі структурні підрозділи статті визначаються жирним шрифтом.
Матеріали, оформлені без дотримання вказаних вимог, друкуватися не будуть.

Разом зі статтею подаються:
- авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові, місце навчання, інформація про наукового керівника, повна поштова адреса, телефон, E-mail);
- копія квитанції про переказ (відсканована та прикріплена до файлу);
- рецензія доктора або кандидата наук зі спеціальності.

Матеріали конференції та квитанцію про оплату надсилати на електронну адресу секретара конференції:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду . Тел. 095-694-87-49 Єленська Ольга Володимирівна.
Вартість публікації для студентів, аспірантів, співробітників ЛНУ становить 70 грн., для всіх інших учасників – 120 грн. (з урахуванням поштових витрат). На одну статтю надсилається один збірник статей.

Реквізити для оплати публікації через відділення Приватбанку:
номер карти 6762462050660213.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ
В ЗБІРНИКУ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПЕРШИЙ КРОК У НАУКУ»
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
СПОРТИВНОГО УШУ
Палатов Н.А.
Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко

Постановка проблемы. История физического воспитания представляет собой специфическую отрасль исторических и педагогических знаний. Она является важным разделом науки о физической культуре, которая изучает общие закономерности возникновения, становления и развития спорта на разных этапах существования человеческого общества…
Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнена в соответствии с комплексной темой кафедры спортивных дисциплин Института физического воспитания и спорта Луганского национального университета имени Тараса Шевченко: «Исследование структуры тренировочных нагрузок…»…
Анализ последних исследований и публикаций. В научную разработку проблемы истории разных видов спорта внесли весомый вклад многие деятели современной спортивной науки. Особенно это касается традиционных видов спорта: баскетбола, волейбола, футбола, легкой атлетики, гимнастики…
Формулирование цели статьи. Провести анализ основных этапов развития...
Результаты исследования. Первые архаичные формы единоборства, появившиеся в древнем Китае, зародились в эпоху Ся, Шан и Чжоу. С появлением бронзового оружия эти формы эволюционировали в технику боевого искусства и стали применяться для тренировки войска…
Выводы. В представленной статье были охарактеризованы основные этапы возникновения китайского ушу, проведен анализ особенностей становления и развития этого древнего стиля в контексте развития нетрадиционных видов спорта в современных условиях.
Перспективы дальнейших разработок. Дальнейшие исследования планируется провести в направлении более досконального изучения проблемы исторического развития стиля ушу.

ЛИТЕРАТУРА
1. Вон Кью-Кит. Искусство кун-фу монастыря Шаолинь. – М., 2000. 2. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол: Учебник для ин-тов физ. культ. – М., 1991. 3. Максименко Г.М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика): Навч. посібник. – К., 1992.