МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВМІСЬКРАДИ (КМДА)
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Шановні молоді вчені та аспіранти!
Запрошуємо Вас 19 квітня 2012 рокувзяти участь
у Всеукраїнській науково-практичній  конференції молодих учених та аспірантів
“ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ”

Напрями роботи конференції:
1. Історія освіти.
2. Професійна освіта.
3. Соціальна педагогіка.
4. Філологія.
5. Філософія освіти.
6. Історія України.
7. Всесвітня історія.
8. Психологія.
9. Інноваційні технології.

 

Місце проведення конференції:
Київський університет імені Бориса Грінченка.
Адреса: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: М «Мінська».
Порядок роботи:
Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30.
Пленарне засідання: 10.30 – 12.30.
Перерва на обід: 12.30 – 13.30.
Робота секцій: 13.30 – 16.00.     

Робочі мови конференції:українська, російська.
Вартість участі у конференції:оргвнесок – 100 грн (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції, видання програми та збірника матеріалів конференції); вартість друку статті у збірнику матеріалів конференції – 20 грн за одну сторінку.

Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №35429010001040 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».

Примітка.Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.
Видання матеріалів планується до початку конференції. Можлива доповідь у формі презентації.

Шановні пані та панове!
Для участі у науково-практичній конференції
просимо до 25 лютого 2012 року подати до оргкомітету конференції:
1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).
2. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором.
3. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у двох форматах – .doc та .rtf) або електронною поштою (з приміткою “Молодіжна конференція”).
4. Копію (або відскановану електронну копію) квитанції про сплату оргвнеску та вартості друку.
5. Конверт зі зворотною адресою для отримання запрошення на конференцію.

Вимоги щодо оформлення статті
Структура статтіповинна відповідати вимогам ВАК України (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1) та супроводжуватись анотацією українською, російською, англійською мовами. Стаття має містити наступні структурні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; постановка мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури (за вимогами ВАК України).
Обсяг публікації – 7-12 сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст повинен бути набраний на комп’ютері (MicrosoftOfficeWord 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Порядок розміщення матеріалу. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце роботи,вчене звання, науковий ступіньавтора (авторів). Назва статті набирається ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал - анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку джерел через інтервал уміщуються анотації (3–4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

УВАГА!Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.