МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Педагогічний факультет
Кафедра культурології та українознавства

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо взяти участь у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
“ЕТНОС. КУЛЬТУРА. НАЦІЯ”,
присвяченій 20-річчю заснування кафедри

Конференція відбудеться 18 – 19 жовтня 2012 року

Передбачається робота за такими напрямами:
1.    Етнічне і національне в культурі сучасного інформаційного суспільства.
2.    Методологія культурознавчих наук в умовах модернізації освіти.
3.    Етнокультурний і полікультурний аспекти сучасного виховання.
4.    Лінгвоукраїнознавчий аспект гуманітарного знання: історія і сучасність.
5.    Культурологічний та особистісний виміри художньої культури.


Для участі в роботі приймаються одноосібні статті (без співавторів). Текст обсягом 6 – 10 сторінок комп’ютерного набору (20 – 25тис.знаків, дискета і роздрук): редактор Місrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1.5, поля – верх, низ, зліва, справа – 2 см. В тексті заборонити переноси. Ретельно вивірені цитати засвідчити підписом на берегах біля кожного посилання. Подати УДК, ключові слова, анотацію українською та англійською мовами. Анотація входить до загального обсягу. Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, потім – латинка), у тексті в квадратних дужках позначається позиція та сторінка – [5, 100]. Бібліографія оформляється так:
Прізвище та ініціали автор, назва праці, місце видання, видавництво, рік, кількість сторінок (для монографій чи брошур). У разі відсутності місця видання, видавництва чи року писати так: Б.М. (без місця), Б.В. (без видавництва), Б.Р. (без року). Для статей у збірках, альманахах, журналах вказувати сторінки саме цієї статті.

Згідно з постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 року „Про підвищення вимог до фахових питань, внесених до переліків ВАК України”, до друку будуть прийматися лише наукові статті, де будуть висвітлені такі елементи:
-    постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
-    аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
-    формулювання цілей статті (постановка завдання);
-    виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
-    висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напряму.

Слід подати авторську картку: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, поштова, електронна), телефони.
Прохання долучити поштовий конверт. Видання здійснюється із залученням авторських коштів 20 грн. за сторінку комп’ютерного набору.
Статті та грошові перекази надсилати до 30 червня 2012 року на адресу:
кафедра культурології та українознавства ДДПУ ім. І. Франка,
вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, Львівська область, 82100.
Контактний телефон: 8(032 44) 2-24-90; 067 725 53 33 – Петрів Оксана Василівна.
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду – Петрів Оксана Василівна;
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду – Білан Тетяна Орестівна;
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду – Дротенко Валентина Іванівна;
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду