МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ЦЕНТР УКРАЇНОЗНАВСТВА
ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РАН
НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНА РАДА З МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МОСКОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (УНІВЕРСИТЕТУ)
ДАГЕСТАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФЕДЕРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВТОНОМНИЙ ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ “ПІВНІЧНИЙ (АРКТИЧНИЙ) ФЕДЕРАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.В. ЛОМОНОСОВА”
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСКЕ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ТОВАРИСТВО “ПОЛОНІЯ”

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ”Мовний простір і культура комунікації”, яка відбудеться 13 – 14 вересня 2012 року в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.
ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Соціокультурний вимір комунікативної конвенції толерантності засобами конструктивного діалогу.
2. Інноваційні мовні процеси в контексті сучасної культури.
3. Концептуальні та комунікативно-функціональні аспекти мовної діяльності.
4. Лінгвопоетикальна парадигма українського роману ХХ – ХХІ століття на тлі світового літературного процесу.
5. Лінгводидактичний аспект духовного потенціалу особистості.
6. Збереження рідної мови в контексті глобалізаційних процесів.

Проведення круглого столу:
-   Мовні та культурні взаємовпливи як запорука українсько-польського   порозуміння.
    Мультикультурні вияви ментальності в поезії Олега Гончаренка.
    Слово і дух Дмитра Донцова: етнокультурний дискурс.

Матеріали конференції буде опубліковано в збірнику статей «Українознавчий альманах», затвердженому ВАК як фахове видання.

Для участі в конференції просимо надіслати до 04 липня 2012 року:
- заявку за поданою нижче формою;
- матеріали для публікації в електронному вигляді, оформлені прикріпленим файлом у форматі .doc, який слід назвати прізвищем автора (наприклад, Замрієнко.doc);
- роздруковану статтю, підписану автором;
- поштовий переказ, який включає оплату публікації – 120 грн. та 100 грн. – оргвнесок (незалежно від того, чи приїдете на конференцію), який призначений для інформаційного обслуговування та публікації програми конференції.

Для докторів наук публікація статті (без співавторів) у збірнику – безкоштовна.
Заявку і матеріали відправляти на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ксерокопія квитанції про оплату, матеріали для опублікування (текстовий варіант) надсилаються на адресу: Митяй Зоя Олегівна, 2-ий провулок Ленінградський, б. 6, кв. 2  м. Мелітополь, Запорізька обл., 72318 (Про відправлення коштів просимо додатково повідомити за тел. 0935193642 – після 19.00).

Запрошення на конференцію й додаткова інформація будуть надіслані після отримання заявки, матеріалів доповідей і поштових переказів.
Фінансові витрати, пов’язані з участю в конференції, покриваються коштом учасників.   

Телефони для довідок:
(0619) 44 04 63 – філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького,
0935193642 – Митяй Зоя Олегівна, канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри української мови Мелітопольського державного університету імені Богдана Хмельницького
0957786875 – Хомчак Олена Геннадіївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач лабораторії лінгвістичних досліджень Мелітопольського державного університету імені Богдана Хмельницького

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали мають містити обов’язкові наукові рубрики за вимогами ВАК України (постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв'язок із науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень з проблеми, мета статті, наукові результати, висновки та перспективи подальших досліджень).
Статті подаються в програмі Microsoft Word (Times New Roman, розмір для основного тексту – 14, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1 см, усі береги – 2 см) у форматі doc. без переносів у словах.
- для заголовку, підзаголовків статті: Times New Roman – 14 пт, напівжирний, усі великі,
- для УДК, авторів, виносок, покликань, підписів, для анотацій, ключових слів: Times New Roman – 10 пт.
Обсяг статті: від 6 сторінок.

Типографські погодження та стилі

УДК набирається в першому рядку сторінки й вирівнюється за лівим краєм. ЗАГОЛОВОК СТАТТІ набирається у наступному за УДК рядку й вирівнюється посередині. Потім указують: прізвище, ініціали автора, його посаду, науковий ступінь, звання, нижче – місце роботи (курсивом). Далі розташовуються анотації з ключовими словами (українською, російською, англійською мовами). Анотації російською та англійською мовами починаються з прізвища, ініціалів автора, далі – назва статті, місце роботи або навчання.
Покликання в тексті здійснюються за таким зразком: [1, с.76]. Джерела в списку літератури, який подається в кінці публікації в алфавітному порядку, оформляються відповідно до вимог державного стандарту:

ЛІТЕРАТУРА
1. Бацевич Ф.С. Когнітивне і вербальне в процесах вербалізації / Ф.С. Бацевич // Мовознавство. – 1997. – № 6. – С. 30-36.
2. Лісна М.І. Українська перекладна лексикографія: проблема безеквівалентності (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10. 02. 01 «Українська мова» / М.І. Лісна. – Харків, 2011. – 18 с.

Стилістичні погодження
Слід дотримуватися правил про мінімальні зміни в шрифтовому та стильовому оформленні сторінки для того, щоб максимально уникнути різнорідності макета й зберегти єдиний стиль журналу.
На електронному носієві повинно бути два файли:
˚ перший (Замрієнко.doc) – із текстами статті й анотацій з ключовими словами,
˚ другий (Замрієнко.dani) – із відомостями про авторів (прізвище, ім’я, по-батькові; посада; вчене звання, науковий ступінь; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; домашня адреса; номери контактних телефонів).