Вельмишановні колеги!
15 листопада 2012 року Інститут Івана Франка НАН України
проводить Всеукраїнську наукову конференцію для молоді:
«Творчість Івана Франка у загальноєвропейському контексті»

Основні тематичні напрями конференції:
1. Проблеми поетики художнього тексту.
2. Контактні та типологічні зв’язки.
3. Методологія літературознавчих досліджень.
4. Проблеми джерелознавства та текстології.

Запрошуємо аспірантів і науковців віком до 35 років.
Для участі у конференції необхідно до 15 жовтня 2012 року надіслати заявку на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Форма заявки:
- Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
- Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи / навчання.
- Контактні адреса, телефон, e-mail.
- Тема доповіді з вказівкою на орієнтовну рубрику.
- Розширена анотація доповіді (приблизно 250-300 друкованих знаків із пробілами), яку буде надруковано в програмці конференції.

Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому науковому збірнику. Подання статті й оплата публікації здійснюватимуться під час реєстрації.
Організаційний внесок учасників – 50  грн. 
Вартість однієї сторінки тексту – 15 грн.

Вимоги до публікації:
Текст набирається у редакторі Word, шрифт Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліворуч – 2,5 см, праворуч – 1,5 см, зверху і знизу – 2 см.
Послідовність оформлення статті:
1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).
2. Ініціали та прізвище автора (праворуч).
3. Назва міста (окремий абзац праворуч).
4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
5. Анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами (перед текстом, курсивом).
6. Текст статті.
7. Список літератури (подається в алфавітному порядку через рядок після основного тексту під загальною назвою «Література»), поклики в тексті позначаються у квадратних дужках із зазначенням номера джерела за списком та після коми сторінки, з якої взято цитату (наприклад: [1, 147]).
Обсяг статті – до 12 стандартних сторінок формату А-4 (0,5 друк. арк. або 20 тис. друк. знаків з пробілами). Під час написання статей необхідно враховувати Постанову від 15.01.2003 №7-05/1 Президії ВАК «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України», а також вимоги до оформлення наукових робіт та бібліографічних джерел, уведені в 2008 р. (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3).

Редколегія залишає за собою право відбору та редагування статей.


Науковий координатор      заст. директора з наук. роботи – Алла Швець
Секретар оргкомітету      голова Ради молодих учених ¬–  Мар’яна Барабаш

З організаційних питань щодо роботи конференції просимо звертатись за такими контактними телефонами:             
0976529419 Марта Калиняк
0956479652 Ольга Юречко