Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція  "Актуальні
проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців"
Дата проведення: 18-22 жовтня 2012 року

Останній день подання матеріалів: 15 жовтня 2012 року

Організатор:
Кафедра культурології
Кафедра історії та філософії історії
Кафедра психології Інституту філософської освіти і науки
Кафедра педагогіки і психології Інституту педагогіки і психології

Тематичні напрямки:.
Секція 1. Філософія:
"Філософський дискурс у вимірі ХХІ століття"
Секція 2. Психологія:
"Соціально-психологічні проблеми особистості, її розвитку та самореалізації".
Секція 3. Педагогіка:
"Актуальні проблеми навчання та виховання особистості з погляду
сучасних педагогічних концепцій".
Секція 4. Історія:
"Минуле та сучасність у просторі історичних досліджень"
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Для публікації у збірці необхідно на адресу Оргкомітету з темою листа
"конференція" надіслати: тези (назва файлу: № секції_прізвище
автора_стаття); анкету учасника (назва файлу: № секції_прізвище
автора_анкета); відскановану рецензію наукового керівника;
відскановану квитанцію про оплату публікації (назва файлу за прізвищем
автора).

Вартість публікації: 150 грн.

Оплата участі:
Гроші потрібно перерахувати на картку ПриватБанк 4405 8858 2460 1279
(одержувач – Русаков Сергій Сергійович, призначення платежу –
оргвнесок за участь у конференції) особисто учасником через відділення
банку.

Вимоги до оформлення матеріалів:
II. Вимоги до оформлення тез
1. До публікації приймаються тези обсягом до п'яти сторінок формату А4
комп'ютерного набору через 1,5 інтервали (поля 20 мм з усіх боків,
розмір шрифту 14 гарнітури Times New Roman).
2. Оформлення заголовка (прописними, жирними буквами, вирівнювання по
центру рядка) НАЗВА СТАТТІ; на наступному рядку (шрифт жирний курсив,
вирівнювання по правому краю) – ПІБ повністю; на наступному рядку
(шрифт курсив, вирівнювання по правому краю) – назва ВНЗ,
студент/аспірант, місто; на наступному рядку (шрифт курсив,
вирівнювання по правому краю) – e-mail для контактів; через 1 рядок –
посада і ПІБ наукового керівника; ще через 1 рядок – текст статті.
3. Посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією
за текстом у квадратних дужках (напр. ... [3, с.45]).
4. Тези друкуються за редакцією авторів. Відповідальність за зміст,
граматичну та стилістичну правильність текстів доповідей несе науковий
керівник. Підготовлені з невиконанням вказаних вимог тези – не
приймаються і не друкуються.
5. Матеріали приймаються з відсканованою рецензією наукового керівника
чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання (підпис має
бути засвідчений печаткою відділу кадрів).

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по-батькові
Місце навчання
Вчений ступінь, звання:
Секція
Адреса для надсилання збірника
E-mail
Контактний телефон
Прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівника