МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас 13 грудня 2012 року взяти участь
у  Міжнародній науково-практичній  конференції

«РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»

Напрями роботи конференції:
- Розвиток особистості як міждисциплінарна наукова проблема.
- Освіта як сфера творення особистості.
- Детермінанти становлення й розвитку особистості в умовах суспільних трансформацій.
- Сучасні парадигми соціалізації особистості.
- Роль соціальних інституцій у розвитку особистості.

У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема, з Польщі, Росії, Білорусі та ін.

Місце та порядок проведення конференції:
Київський університет імені Бориса Грінченка
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. «Мінська»)
Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30
Пленарне засідання: 10.30 – 13.00
Перерва на обід: 13.00 – 14.00
Практикуми у соціальних інституціях: 14.00 – 16.30
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Вартість участі у конференції: оргвнесок  – 100 грн (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції та видання збірника і програми матеріалів конференції); вартість друку статті у збірнику матеріалів конференції – 20 грн за одну сторінку. Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №35429010001040 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».
Примітка. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.
Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті не сплачують. Видання матеріалів планується до початку конференції. Можлива доповідь у формі презентації.

Для участі у науково-практичній конференції
просимо до 10 жовтня 2012 року подати до оргкомітету конференції:
1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).
2. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором.
3. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у двох форматах – doc. та rtf.) або електронною поштою (з приміткою «Конференція з психології»).
4. Копію (або відскановану електронну копію) квитанції про сплату оргвнеску та вартості друку.
5. Конверт зі зворотною адресою для отримання офіційного запрошення на конференцію.


Вимоги до оформлення статті
Структура статті має містити наступні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури.
Обсяг публікації – 6-12 сторінок книжкового формату А4.
Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.
Порядок розміщення матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів). Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список літератури під заголовком ЛІТЕРАТУРА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку літератури через інтервал розміщуються анотації (3–4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції  і не містять наукової новизни.

КОНТАКТИ
Адреса оргкомітету: 04053, м. Київ, вул. Воровського, 18/2, Київський університет імені Бориса Грінченка, ректорат, науково-методичний центр досліджень, наукових проектів та програм  (к.104).
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Координатори конференції: Патук Тетяна Миколаївна; Віннікова Наталія Миколаївна.
Довідки телефонами: (044) 234-41-12.