Кафедра філософії Київського національного лінгвістичного університету
готує до публікації тематичний випуск (фаховий)

«ДУХОВНИЙ ІМПЕРАТИВ В ОНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

ВІСНИКА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія «ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА. ФІЛОСОФІЯ»

Матеріали до публікації та відомості про автора подаються за адресою:
03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73,
кафедра філософії (ауд. 250, корпус 1),
або електронний варіант надсилається на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Контактні телефони: +38 096 529 58 30 (Солодка Олена Олександрівна),
+38 066 809 97 30 (Голець Оксана Ярославівна).
Оплата публікації здійснюється в розмірі 20 грн. за 1 стор. тексту (2 тис. знаків)

Матеріали до публікації приймаються до 15 квітня 2014 року (запланований термін випуску червень-липень 2014 року)

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

До друку приймаються матеріали, які не були обліковані раніше: статті, огляди, рецензії тощо, що відповідають тематиці “Вісника” і оформлені відповідно до його вимог. Матеріали для опублікування приймаються від фахівців у відповідних галузях і повинні відображати сучасний стан розробки досліджуваної проблеми, містити нові результати виконаного дослідження. Теоретичні положення мають бути аргументовані відповідним ілюстративним матеріалом.
Наукова стаття має містити виклад кінцевих або проміжних результатів дослідження, висвітлювати окреме питання за темою дисертації чи іншого наукового дослідження, фіксувати пріоритет автора у його пошуках, уводити його здобутки в науковий обіг. Подається до друку в завершеному вигляді відповідно до вимог МОН України з такими обов’язковими елементами:
– постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
– формулювання мети статті та її завдань;
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих результатів;
– висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Мова публікації – українська.

Вимоги до технічного оформлення статті: текст і література друкуються через 1,5 інтервалу (назва статті, прізвище та ініціали автора, назва навчального закладу чи наукової установи, а також анотації – через 1 інтервал), без переносів, світлим  прямим (звичайним) шрифтом. Розмір шрифту 12 у Times New Roman (назва статті, прізвище та ініціали автора, назва навчального закладу чи наукової установи – 14, анотації – 10). Усі поля – 1,5 см. Абзацний відступ – 5 знаків (1,25 см). Якщо в статті використані інші шрифти, крім  Times New Roman, вони подаються окремо, так само, як символи та ілюстрації. Цитати і визначення (дефініції) термінів беруться в лапки (“слово”). Чітко диференціюються знаки дефіса (-) і тире (–), наприклад: “Дискурс – це…”, але “лексико-синтаксичні характеристики”. Фрагменти рукопису, що містять ілюстративний матеріал, друкуються курсивом. Світлим шрифтом із підкресленням подаються розкриті у вступній частині позиції: актуальність, мета, завдання та ін. Пропуски в наведених цитатах позначаються так: […]. Підрядкові виноски не допускаються.
Правила оформлення текстових матеріалів для публікування: кожна стаття подається  в окремому файлі у 2 примірниках, 1-а її сторінка – індекс  УДК, прізвище автора (авторів) з ініціалами латинськими літерами (напр., Ivanova S. O.) і назва статті чи іншого матеріалу англійською мовою. Наступна сторінка містить відцентровану назву статті великими літерами напівжирним шрифтом (розмір шрифту 14) мовою рукопису, нижче – великими літерами напівжирним шрифтом прізвище та ініціали автора, а на наступному рядку курсивом подається назва навчального закладу чи наукової установи. Далі – три анотації (приблизно до 500 знаків) українською, російською й англійською мовами з ключовими словами після кожної з них. Анотації та ключові слова подаються 10 шрифтом у Times New Roman, наприклад: