Наукові записки. Серія «Культурологія»

Острог: Вид. НаУОА, 2010

У листопаді 2010 року вийшов черговий випуск наукового збірника «Наукові записки. Серія “Культурологія”», який випускається кафедрою культурології та філософії НаУОА. Статті, що в ньому представлені, присвячені актуальним проблемам сучасної культурології. Так, зокрема, Катерина Шевчук розглядає важливі аспекти естетики віртуального, звертаючи увагу на феномен імерсії, як явища поглинання людини віртуальною реальністю. Тетяна Кучер досліджує феномен молодіжної культури та виокремлює основні аспекти й методи її вивчення. Дмитро Шевчук вивчає проблему зв’язку філософів та інтелектуалів з політикою, а також вплив цього на формування політичної культури. У статті Лариси Квасюк проаналізовано твори догматичного характеру українського православного полеміста Стефана Зизанія та досліджується розуміння автором найбільш актуальних богословських проблем релігійного протистояння кінця 16 ст. Жанна Янковська здійснює аналіз українських дум, який був здійнснений П. Кулішем. У дослідженні Людмили Обух подано характеристику нотних видань духовної музики Української православної церкви в США. Тетяна Якубова розглядає у статті матеріали маловідомих фондів НБУВ ім. В. І. Вернадського, що стосують біографії І. Мазепи.

В окремій частині збірника представлено матеріали, що стосуються проблеми культурної ідентичності.  Зокрема, тут поміщено статті Андрія Савенця (присвячена дослідженню креольської ідентичності у поезії англомовних авторів карибського походження), Оксани Кузьменко (розглянуто гумор і стереотипи у процесах формування національної ідентичності), Олександра Шевчука (здійснено культурологічний аналіз Пограниччя як соціокультурного феномену), Олесі Гощук (досліджено основні тенденції зміни культурної ідентичності внаслідок впливу на неї глобалізаційних процесів), Адріани Гавришкевич (досліджено місце і роль Іншого у формуванні української національної ідентичності в поглядах Дмитра Донцова).

Третю частину наукового збірника присвячено темі культури інформаційного суспільства. Тут представлено статті Віталія Даренського (здійснено аналіз специфічного суб’єкта сучасного інформаційного суспільства), Ігоря Кудрі  (представлено дослідження концептуальних підходів до розуміння ідентичності в інформаційному суспільстві), Валентини Брязкун (проаналізовано вплив віртуалізації свідомості на становлення інформаційного суспільства), Олексія Матицина (досліджено естетичні аспекти інтернет-простору в контексті культури модерну), Марії Удуд (проаналізовано феномен мережі як сучасної форми спілкування), Єлизавети Гапоненко (здійснено аналіз основних тенденцій становлення інформаційного суспільства в Україні), Оксани Самуляк (розглянуто актуальні проблеми функціонування мережевих ЗМІ) та Наталії Шерепо (здійснено соціально-філософське дослідження сучасної теорії криптографії в контексті глобальної парадигми соціальних мереж).

Матеріали, що представлені в даному науковому збірнику можуть використовуватися для подальшого дослідження окресленої проблематики, під час проведення дидактичних занять, а також адресуються до всіх, хто цікавиться актуальними проблемами культурології.