Запрошуємо Вас взяти участь у роботі щорічної
Міжнародної наукової конференції
«Людина і світова глобалізація:
перспективи та межі розвитку»,
яка відбудеться 22 – 23 листопада 2012 року
у Дніпропетровському національному
університеті залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (вул. ім. академіка В. Лазаряна, 2 м. Дніпропетровськ)

Програма конференції передбачає роботу
за наступними напрямами:

1. Трансформації постмодерну та українське суспільство в умовах глобалізації.
2. Формування проблемного поля сучасних гендерних досліджень.
3. Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій кінця ХХ – початку XXI століть.
4. Перспективи діалогу і партнерства цивілізацій в умовах світової глобалізації.
5. Проблеми освіти в сучасному інноваційному суспільстві.


На конференції будуть обговорені теоретичні та практичні дослідження філософських і соціокультурних проблем сучасного суспільства.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Науковий комітет

Голова:
Пшінько О.М. – доктор технічних наук, професор, ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна.

Заступники голови наукового комітету:
Гнатенко П.І. – д-р філос. наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, зав. каф. філософії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;
Власова Т.І.– д-р філос. наук, проф., зав. каф. філології та перекладу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна.

Члени наукового комітету:
Вікторов В.Г. – д-р філос. наук, проф., зав. каф. філософії, соціології державного управління Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Грабовська І.М. – канд. філос. наук, с. н. с. Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
Селезньов І.О. – канд. соц. наук, доцент, заступник керівника Об’єднаного центру північнокавказьких соціальних та соціально-політичних досліджень Російської академії наук;
Талько Т.М. – канд. філос. наук, доц. каф. філософії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;
Хміль В.В. – д-р філос. наук, проф., зав. кафедрою філософії і соціології Дніпропетровського університету залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна.
Гусєв Л.Ю. – кандидат історичних наук, стараший науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Московського державного інституту міжнародних відносин МВС Росії.

Тези доповідей будуть опубліковані до початку конференції. Їх необхідно надати як в електронному вигляді (на диску або по е-mail), так і в роздрукованому об'ємом 1 сторінка в редакторі WinWord. Формат паперу А4 з полями: ліве – 22,5 мм, праве – 22,5 мм, верхнє 20 – мм і нижнє – 30 мм, шрифт Times New Roman Cyr 12 пт, інтервал між рядками - одинарний (12 пт).
Послідовність подачі матеріалів у тезах: назва доповіді (шрифт напівжирний, 12 пт, набирати прописними і рядковими буквами по центру); через один рядок по центру – прізвище і ініціали авторів, організація; через один рядок – текст тез доповіді з вирівнюванням по ширині. Відредагований (без правок) текст, надрукований і підписаний авторами, не повинен містити бібліографії, малюнків, схем. Тези повинні майже повністю заповнювати сторінку.
За підсумками роботи конференції буде надрукована монографія колективу авторів. Статті, оформлені за вимогами ДАК України, необхідно подати в оргкомітет конференції до її початку (2 роздрукованих екземпляри статті, диск з електронним варіантом).
Із порядком оформлення статей та додатковою інформацією про конференцію можна ознайомитися на сайтах: http://www.diitrvv.dp.ua /vestnikhod.htm, http://www.diit.edu.ua
Публікація набирається в текстових редакторах Word for Windows версії 7 та вище на форматі А4 и зберігається з розширенням *.doc. Поля: ліве та праве – по 2,55 см., верхнє –
1,8 см, нижнє – 3,0 см. Основний текст друкується шрифтом Times New Roman Cyr 14 пт, інтервал між рядками - півтора.
Послідовність викладу матеріалу в статті: назва (шрифт напівжирний, 14 пт, набирати прописними і рядковими буквами по центру); через один рядок по центру – прізвище та ініціали автора; через один рядок – текст статті з вирівнюванням по ширині. Абзацний відступ на 0,7 см від початку рядка. Вирівнювання по ширині, відступ зліва та справа 0 см, абзаци не відокремлюються один від одного. У тексті не повинно бути «жорстких» переносів. Стаття повинна містити не менше 10 сторінок. Автор має надати стислу інформацію про свою наукову діяльність, яка буде представлена в монографії. Публікація статті – платна (1 стор. – 20 грн.).

Заява про Вашу участь у конференції та тези доповіді повинні надійти в оргкомітет
не пізніше 1 жовтня 2012 року.